Embarbussaments

Attention! For those of you who do not understand Catalan, There is an English translation below!

La meva germana i jo vam començar a fer la primera d’aquestes frases. No em semblen especialment difícils de dir, però això potser és perquè els he escrit jo. Vaig gaudir del procés i el resultat, i per això vaig escriure les altres tres. Aquí van! Prova de dir-les!

  • La mangosta Agustina i la llagosta Gustau, vaguistes, gasten en gustos a l’Agost.

  • Manca de xancles, xanques blanques i tanques de branques fan que tanquin encara la banca.

  • La rara barana que el pare i la mare preparen fa cara la vara on para la Sara i s’encara al sarau i gatzara.

  • Fa poc que moc el soc del lloc al foc i toco un roc. Jo sóc un cóc de mocs que xoca al boc.

Estan creades de forma que tenen una seqüència concreta de sons repetida moltes vegades. Excepte la primera, també alternen síl·labes tòniques i àtones, per donar ritme. Noteu també la diferència entre “o”s obertes [IPA ɔ] i tancades [o] en l’última.

Traduir aquesta entrada m’ha fet adonar-me que, sí, les llengües romàniques i l’anglès tenen gairebé la mateixa gramàtica. Que fort.

In English

Title: Tongue Twisters

My sister and I started composing the first of these sentences. They don’t seem hard to say to me, but that may be because I wrote them. I enjoyed the process and results, so I wrote the other three. Here they go! Try to read them out loud!

  • La mangosta Agustina i la llagosta Gustau, vaguistes, gasten en gustos a l’Agost. (Augustine (female) the mongoose and Gustaf the lobster, strikers, spend on pleasures during August.)

  • Manca de xancles, xanques blanques i tanques de branques fan que tanquin encara la banca. (Lack of flipflops, white stilts and fences made of branches make the bank still be closing.)

  • La rara barana que el pare i la mare preparen fa cara la vara on para la Sara i s’encara al sarau i gatzara. (The rare railing that father and mother prepare makes expensive the rod where Sara stops and turns to face the party and rejoicing.)

  • Fa poc que moc el soc del lloc al foc i toco un roc. Jo sóc un cóc de mocs que xoca al boc. (For a short time, I have been moving the stump from the place to the fire and touching a rock. I am a snot pie that shocks the buck.)

They are created to have a certain sequence of sounds repeated many times. Except for the first one, they also alternate stressed and unstressed syllables, to give rhythm. Note also the difference between open [IPA ɔ] and closed [o] “o”s in the last one.

Translating this post made me realize that yes, latin-derived languages and English have almost the same grammar. Damn.